Buổi họp đầu năm 2020 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Chủ Nhật, 02 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Canh Tý đã diễn ra tốt đẹp

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009Quaùn eá

Giöõa chôï ñôøi baøy thô ra baùn

Chaúng ai mua quaùn vaéng ñìu hiu

Trôøi thöông nhoû gioït naéng chieàu

Thô buoàn nhö theå ngöôøi yeâu laáy choàng

Thô eá ñaây! Thô cho bieáu taëng

Maëc keä ñôøi ngoït maën chua cay

Thô noàng aáp uû men say

Ñôïi ngöôøi tri kyû hao gaày voùc söông

Ai caàn thô : maïi dzoâ, queïo löïa

Ai coù thô : gôûi baùn khoâng coâng

Ngoài buoàn ñoå chöõ ra ñong

Vôi ñaày moät voác… gioù hong … öôùt ñaàm…

( Ai thöông nhôù gheù quaùn thaêm)

Taûn maïn thaùng saùu

ÑÖÔÏC BAÏN MÔØI ÑAÙM CÖÔÙI

MÖØNG HÔN BAÉT ÑÖÔÏC VAØNG

Aloâ! Chuaån bò aên ñaùm cöôùi nha! Ai? Con trai Long ñoù. Long naøo? Long Heo, nhôù khoâng? ( xin loãi Long nhen. Ñaây laø teân goïi baïn beø raát thöông meán ñoù). Aø. Chöøng naøo? 20/6. 21/6 laø ñaùm cöôùi con trai Phaïm Ngoïc Ñaït nöõa, khoâng bieát coù môøi khoâng. Môùi ñaàu thaùng 6, môû maïng ra xem ñaõ thaáy hình coâ daâu chuù reå, tin baùo, thieäp cöôùi vaø caû söï chuaån bò chuïp hình, quay phim raát hoaønh traùng cuûa Laâm Duõng nöõa. Hai nguôøi baïn moät ôû phöông trôøi xa laéc, moät gaàn hôn nhöng cuõng xa ,töï nhieân hoùa gaàn guõi thaân thöông voâ cuøng.

Roài cuõng nhaän ñöôïc thieäp môøi cuûa Long. Coøn Ñaït thì nghe noùi baïn ngaàn ngaïi môøi ngöôøi ôû xa. Buïng baûo daï: khoâng môøi cuõng ñi. Di Phöông ñoåi veù xe ñeå ôû laïi döï ñaùm cöôùi con Ñaït. Khoâng môøi cuõng ñi! ( Nhöng laøm gì khoâng môøi cho ñöôïc. Ñaït môøi raát deã thöông, khoâng ñi môùi khoâng ñöôïc)

ÑAÙM CÖÔÙI CON CUÛA BAÏN

LAØM NHÖ ÑAÙM CÖÔÙI MÌNH

Roän raøng, ñaët veù xe, thöû quaàn aùo, heïn ngaøy giôø ñöa ñoùn, choã ôû… Chæ coù 3 ngöôøi ôû Nha Trang cuoái cuøng truïc traëc veù taøu ,Mòch khoâng ñi ñöôïc. Saùng 20 cuøng Di Phöông ñeán nhaø Phöôïng, Baéc Tieán ( cuøng caùc baïn Ban Meâ xuoáng töø hoâm tröôùc)ñeán ruû uoáng caø pheâ nhöng ñaõ tröa, ngoài nhaø taùn doùc vui hôn.. Caâu chuyeän baïn beø gioøn tan töø ñaáy. Môùi bieát Baéc Tieán vöøa traûi qua 2 ca phaãu thuaät lieân tieáp , may caû maët tröôùc vaø maët sau ( baïn giôû aùo cho 3 baø giaø xem ñuû caû 2 maët), nhöng troâng vaãn coøn phong ñoä chaùn , 2 ngaøy laøm taøi xeá xe oâm ( coù caùi ñai baûo hoä quanh löng, ai daùm oâm!) . Nghe theâm Nguyeãn Ngoïc Haûi, Döông Maïnh Cöôøng maéc beänh nan y nhöng vaãn ñaày nghò löïc chieán ñaáu vôùi caên beänh hieåm ngheøo. Thaät ñaùng khaâm phuïc. ÔÛ xa nhöng baïn beø vaãn luoân beân baïn, Haûi ôi!

Chieàu ñeán nhaø Hoøa Mai, Minh Tieán qua sôùm chôi chôø ñi ñcöôùi luoân, coù caùc baïn ôû Ban Meâ nöõa. Oâi thoâi treân trôøi döôùi ñaát ñuû thöù chuyeän, nhieàu nhaát laø chuyeän ñau nhöùc teâ meâ chaân tay xöông coát. Baéc Tieán noùi tuoåi tuïi mình ñaõ qua sinh laõo roài, giôø thì tôùi beänh ( öø , cuõng phaûi thoâi). Minh Tieán coù ngheà neân tö vaán beänh naøo cuõng hay, Tònh Côø vaø Phuù Ñöùc tin saùi coå ( ai coù beänh lieân heä Minh Tieán , sñt 090…). Thöông baïn Nhôn söûa TV bò baét ñeàn, cuoái cuøng khoâng ñeàn vì “ TV hö söûa vaãn hö, coù gì thay ñoåi ñaâu maø ñeàn !” ( nhaéc nhoû caùc baïn coù nhôø Nhôn söûa TV thì nhôù ñem TV toát ñeán , neáu söûa thaønh hö seõ ñöôïc boài thöôøng).

Vui nhaát laø luùc leân khuoân. Ai cuõng ñeïp haún leân, soi qua ngaém laïi laøm nhö mình laø coâ daâu chuù reå ( thöông cho caùi löùa tuïi mình ngaøy xöa ñaùm cöôùi ngheøo quaù). Ñuùng 18g Ñhoøa phaùt leänh leân ñöôøng thaúng tieán White Palace . Vôï choàng Long vaø coâ daâu chuù reå ñoùn raát thònh tình. Chuù reå deã thöông vaø ñeïp trai hôn haún boá noù. Nieàm vui vôõ oøa ra, chuyeän noï xoï chuyeän kia, khoâng ñaàu khoâng cuoái, khoâng nhôù ñaâu vaøo ñaâu khi caùc baïn laàn löôït ñeán. Maáy chuïc göông maët baïn beø ( trong ñcöôùi cuøng nhau ñeám roài nhöng cöù loän, ñeám laïi trong hình ) ñeàu raïng rôõ nhö nhöõng coâ daâu chuù reå ( giaø , hoài xuaân). Thaày coâ ñeán döï coù thaày Hieáu vaø coâ Traâm ( Thaày Loâ baän ñaùm hoûi chaùu khoâng ñi ñöôïc), ñaùm hoïc troø giaø cöù taám taéc khen coâ Traâm treû quaù. Ai cuõng hoûi sao khoâng thaáy thaày Huøng, thaàm nghó chaéc thaày giaän gì tuïi mình (?). Ñoà aên ngon quaù maø Sinh ñaàu baïc cöù laúng nhaúng ñoøi aên caù nuïc, khoâng bieát coù yù ñoà gì khoâng, laøm nhö caù nuïc cho khoâng bieáu khoâng vaäy!

Tieäc taøn khoâng ai muoán ñöùng daäy. Chuïp hình vui quaù. Xuoáng theàm löu luyeán maõi, noùi veà maáy laàn maø chaúng thaáy ai veà.

Saùng 21 moät nhoùm baïn uoáng caø pheâ væa heø , taùn doùc tröôùc nhaø Hoøa Mai. Toäi nghieäp baùc Kình to teâ nhö vaäy maø baây giôø bò yeáu dinh döôõng ( hay sinh döôõng gì ñoù) haøng ngaøy phaûi uoáng söõa töôi boài boå. Tröa Phöôïng naáu buùn rieâu mang sang. Chieàu möa ai cuõng lo cho ñcöôùi nhöng may ñeán giôø thì trôøi taïnh. 18g Hoøa phaùt leänh ñi..

Nhö men noàng caøng ngaám caøng say. Caâu chuyeän baïn beø laïi buøng leân roän raøng ,mieân man, hình nhö moïi ngöôøi ít chuù yù ñeán coâ daâu chuù reå hôn hoâm qua. Baïn hoâm nay ñoâng hôn, coù caùc oâng xaõ baø xaõ nöõa( chaéc laø eùm quaân ñeå daønh cho böõa nay) . Ñi qua ñi laïi , baøn naøy baøn kia, noùi cöôøi cuïng ly, voã vai naém tay… khoâng nghe roõ chuyeän gì . maáy chuïc göông maët heå haû nhö hoøa tan vaøo nhau trong nieàm vui baát taän. PVLong hoâm nay laøm thöïc khaùch töôi nhö hoa môùi nôû giöõa ñaùm baïn cuõ cuõng töôi nhö hoa ñaõ nôû töø laâu maø nhaát ñònh khoâng chòu taøn. PNÑaït trònh troïng trong vai oâng sui nhöng ngay sau phaàn nghi leã bay lieàn xuoáng choã baïn beø. Boïn con gaùi giaø baûo nhau theá naøo Ñaït cuõng bò baø xaõ trieäu taäp veà ñi chaøo hôn 90 baøn tieäc. Y nhö raèng ñaõ thaáy vôï Ñaït giô tay ra daáu.

Hoâm nay ngoaøi thaày Hieáu, coâ Traâm coù theâm thaâyø Huøng vaø coâ Minh Höng ñeán döï. Coâ Minh Höng dòu daøng , aám aùp , giaûn dò nhö moïi khi ( yeâu thöông coâ quaù coâ ôi! ). Nhìn aùnh maét vaø nuï cöôøi ñoân haäu cuûa thaày Huøng môùi bieát mình ñaõ nghó sai. Thaày chaúng giaän gì caùi luõ hoïc troø tinh quaùi naøy. Hoïc troø nhoû ngaøy tröôùc ñaõ laø quæ ma thì hoïc troø giaø ngaøy nay thaønh yeâu tinh roài thaày ôi. Hôi söùc ñaâu maø giaän tuïi noù, thaày heùng ! ( mình vaø DPhöông thôû phaøo, heát lo!)

Caùc naøng hoài xuaân aên nhoû nheû nhö hoå, caùc chaøng hoài xuaân uoáng nhaám nhaùp nhö voi, caùi gì cuõng ngon khoâng bieát vì ñoùi hay vì vui. Coù ai ñoù noùi ngaøy mai sao khoâng coù ai môøi ñcöôùi nöõa ha. Roài chuyeån sang ñeà taøi ñcöôùi con baïn beø( lyù do chính ñaùng ñeå ñöôïc ñi gaëp baïn maø) , chuyeån sang chöøng naøo ñcöôùi con Hoøa, Mai ( chaéc vui laém ), chuyeån sang giaù maø con Hoøa Mai maøgaëp con Thanh Thuùy thì vui heát bieát . hai baø meï thì haû heâ roài ñoù, nhöng coøn duyeân soá vaø tuïi noù nöõa chôù. Bieát gì tuïi noù. Öø nhæ, giaù maø…

Boán baøn tieäc nhö noå tung ra khi Long taëng cho moãi ngöôøi moät taámhình kyû nieäm ñcöôùi con trai, caùc taám aûnh ñöôïc chuyeàn tay nhau. Chæ troû, vui cöôøi ,hôùn hôû. Tuaán ( buùn) cuõng coù moät taám maø khoâng coù maët trong hình. Ñcöôùi hoâm qua ñi ñaâu? Haû? Haû? Nhaân chöùng , vaät chöùng ñaày ñuû, phen naøy cheát chaéc roài ,Tuaán ôi! Phaûi ñöa taám aûnh CMND nhôø Laâm Duõng cöùu boà thoâi.

Khaùch ra veà gaàn heát, 4 baøn vaãn ngoài laïi, neáu khoâng phaûi nhaø haøng coù leõ ngoài ñeán khuya.

LAØM SAO CHO KHOÛI NHÔÙ

THÖÔNG QUAÙ BAÏN BEØ ÔI !

Ñaõ ñeán luùc phaûi chia tay. Cöù goïi nhau, tìm nhau, chaøo nhau , roài laïi goïi nhau, tìm nhau, chaøo nhau… quaán quít maõi tröôùc saân nhaø haøng

Ngaøy mai moãi ngöôøi laïi taát baät trong caùi voøng quay nghieät ngaõ cuûa cuoäc soáng, thaønh coâng coù, thaát baïi coù, laïi taát baät trong caùi tuoåi “ tri thieân meänh” luùc khoûe, luùc ñau ( ñau nhieàu hôn khoûe) , huyeát aùp luùc leân luùc xuoáng , chaân tay caùi moûi caùi teâ ( ñuû thöù khoâng keå heát ñöôïc) , 2 caùi ngaøy ñaëc bieät thaùng 6 naøy ñaõ thaønh moät kyû nieäm ñeïp theâm vaøo kyù öùc, theâm moät baøn tay naâng ñôõ, xoa dòu moãi khi ta vaáp ngaõ, chaùn naûn, beänh hoaïn, buoàn raàu, reân ræ… Coù phaûi vaäy khoâng?

Aám aùp quaù, noàng naøn quaù, thöông nhôù quaù, baïn beø ôi !

Không có nhận xét nào: